Zdrowe dane

Deklaracja dostępności

Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej shiny.nfz.gov.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Deklarację sporządzono dnia: ……………….

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: …………………….

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej ……………………. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:

Narodowy Fundusz Zdrowia,

ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

Dla gości przeznaczone są wejścia A i B.

Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad udostępnieniem przestrzeni swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności zrealizowane są działania:

  1. Przy schodach do wejścia A i B i D znajdują się podjazdy dla wózków.
  2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A i B. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
  3. W budynku są windy.
  4. Do części korytarza prowadzą podjazdy i schody, które można pokonać za pomocą platformy przy schodach.
  5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy pochylni dla niepełnosprawnych po prawej stronie od wejścia B
  6. Przy wejściu A wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W siedzibie Narodowym Funduszu Zdrowia można skorzystać z tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić w kancelarii znajdującej się przy wejściu B.
  9. W siedzibie Narodowym Funduszu Zdrowia są pętle indukcyjne.

Nad wejściami A i B nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze i piętrach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

Inne informacje i oświadczenia

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.