Zestawienia
W dziale „Zestawienia” prezentowane są wybrane dane, które zostały przygotowane na zlecenie innych instytucji.
Liczymy, że te zestawienia okażą się użyteczne również dla innych odbiorców.
Data publikacji:
27.09.2018
Informacje o liczbie pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu C61
Zestawienie o liczbie pacjentów powyżej 18 r.ż., którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem C61 (głównym lub współistniejących) w latach 2012-2017.
Data publikacji:
11.03.2019
Informacje o liczbie amputacji kończyn
Zestawienie o liczbie amputacji kończyn w latach 2014-2018.
Data publikacji:
11.03.2019
Informacje o liczbie protez
Zestawienie o liczbie protez w latach 2014-2018.
Data publikacji:
31.01.2019
Informacje o świadczeniach z powodu zaburzeń nastroju (pacjenci < 19 r.ż.)
Informacje o świadczeniach z powodu zaburzeń nastroju (F30-F39) dla pacjentów poniżej 19 r.ż.
Data publikacji:
25.03.2019
Informacje o implantach
Informacje o implantach użytych przy leczeniu zaburzeń słuchu
Data publikacji:
25.06.2019
Informacje o wybranych świadczeniach z powodu migotania i trzepotania przedsionków
Informacje o świadczeniach z powodu migotania i trzepotania przedsionków (I48 wg klasyfikacji chorób kod ICD10) oraz hospitalizacjach z Ablacją tkanki mięśnia sercowego endokardialną i epikardialną (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik (kod 37.342 wg klasyfikacji procedur ICD9)
Data publikacji:
11.09.2019
Informacje dot. żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla osób poniżej 18 roku życia
Dane z lat 2010-2018
Data publikacji:
11.09.2019
Wybrane informacje o świadczeniach udzielonych z powodu chłoniaków
Dane z lat 2015-2018.
Data publikacji:
11.09.2019
Liczba lekarzy zgłoszonych do umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Dane w podziale na województwa, dotyczące lat 2017-2018.
Data publikacji:
11.09.2019
Informacje o świadczeniach sprawozdawanych w ramach zakresu Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.
Lata 2017-2018.